Vad är det för skillnad på provtryckning & läckagemätning av en rökkanal?

Båda metoderna är godkända metoder för kontroll av täthet i enlighet med BBR 2012 (Svensk byggnorm) kapitel 5:4256, sidan 163. Röktryckprovning är en provning av rökkanalens täthet där man ska konstatera om rökkanalen håller normal täthet vid ett övertryck på 3 Pa (Pascal)/ meter kanal. Denna metod har använts i många år av bl.a sotarkåren i landet.

Läckagemätning är provning med övertryck i enlighet med CE-märkningens täthetsklass (ex. N1 eller P1), där det faktiska läckaget ur rökkanalen mäts. Om läckaget överstiger 2/3 av det tillåtna läckaget ska särskild kontroll företas. Särskild kontroill kan exempelvis utföras genom att rök tillsätts eller att kanalen provtrycks.

Vad innebär en s.k. undertrycksmätning?

Undertrycksmätning är en s.k. ”dragmätning”. Undertryck är det man i dagligt tal kallar drag och drag är i sig ett naturfenomen som gör att vi kan elda överhuvudtaget under rätt förutsättningar, och draget mäts i Pa (pascal). Drag kan påverkas av huset, dels genom ventilationen eller brist på ventilation, eller vissa tillfälliga företeelser – som ex. start av köks eller badrumsfläktar eller centraldammsugare. Draget påverkas också av skorstenens diemnsion, höjd, placering och kan också påverkas av sur ved och att eldstad och skorsten inte sotats.

Undertrycksmätning sker genom eldstadens lucka normalt sett med hjälp av en särskild apparat. I displayen får man direkt reda på resultatet och kan också se hur draget påverkas när ex. köksfläkten startas. Läckagemätning utförs för att kontrollera att eldstaden/eldstäderna fungerar som de ska och att de inte påverkas av ex. ventilationssystem i huset.

Om ventilationen påverkar eldstadens funktion kan en injustering/rengöring av ventilationssystemet behöva utföras. Det kan vara så att tilluft utifrån behöver installeras för att eldstaden ska fungera problemfritt. En undertrycksmätning är en ovärderlig hjälp för fastighetsägaren och besiktningsmannen.

Varför har man börjat läckagemäta rökkanalen istället för att provtrycka.

Delvis för att CE-märkningen på rökkanaler säger att läckagemätning skall utföras i enlighet med en viss täthetsklass. Läckagemätning ger oftast ett väldigt exakt besked om kanalens täthet. Vid provtryckning kunde ett visst mått av osäkerhet finnas eller till och med godtycklighet hos den som utförde provtryckningen. En läckagemätning är enklare att verifiera av någon ytterligare person eftersom CE-märkningen talar om vilken täthet kanalen ska ha.

Får vem som helst göra en provtryckning/läckagemätning?

Ja, i princip som en egenkontroll att skorstenen är tät enligt regelverket efter eget utfört arbete som ett exempel däremot inte som entreprenör åt någon annan, om man inte är godkänd av kommunen som sakkunnig. Normalt sett utförs läckagemätning/provtryckning av kommunen utsedd skorstensfejarmästare eller hans personal med tillräcklig utbildning och kompetens. Alternativt av fristående sakkunniga som kommunen godkänt.